Ταυτότητα του Έργου

Ταυτότητα του έργου

Ο Δήμος Πειραιά, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» ΒΑΑ/ΟΧΕ Πειραιά υλοποιεί την πράξη «Διεύρυνση της Πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε Υπηρεσίες και Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Δικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών με Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελούμενων στο Δήμο Πειραιά» η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με κωδικό ΜΙS 5051050.

Αντικείμενο του έργου

Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης, φροντίδας και κοινωνικής ένταξης, για ενίσχυση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την ενδυνάμωση των λειτουργιών των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο ενός εκάστου των Δημοτικών Κοινοτήτων Πειραιά, με την ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών εκ του σύνεγγυς υποστήριξης των ωφελούμενων πληθυσμών, που εξυπηρετεί η ως άνω Διεύθυνση.

Ειδικότερα αφορά την παροχή υπηρεσιών και δράσεων κοινωνικής φροντίδας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης στους πολίτες του Δήμου Πειραιά. Ως Πολυκαναλική Πρόσβαση των Πολιτών νοείται η δυνατότητα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Κέντρου Κοινότητας μέσω διαφορετικών σημείων πρόσβασης (τηλεφωνική επικοινωνία, επίσκεψη του ωφελούμενου σε κινητή μονάδα ή κατάλληλο χώρο που θα εξασφαλισθεί σε κάθε Δημοτική Κοινότητα ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίσκεψη στελέχους στην οικία του ωφελούμενου).

Επιδίωξη

Επιδίωξη είναι η πρόσβαση αυτή να έχει αναφορά σε επίπεδο δημοτικού Διαμερίσματος και γειτονιάς ή σε χώρους συγκέντρωσης ωφελούμενων (π.χ. εκκλησίες, σχολεία, ΚΑΠΗ, πλατείες κλπ.), δηλαδή κοντά στο κοινωνικό περιβάλλον του ωφελούμενου, ώστε αφενός να αποφεύγονται μετακινήσεις προς απομακρυσμένες από την κατοικία Υπηρεσίες και, αφετέρου, να διασφαλίζονται η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης σε ατομικό / οικογενειακό περιβάλλον.

Περιοχή Παρέμβασης

Περιοχή Παρέμβασης της Δράσης είναι ο Δήμος Πειραιά και ειδικότερα, οι πέντε (5) Δημοτικές Κοινότητες. Την ευθύνη της Δράσης έχει η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΔΔΥΚΥ), η οποία συνεργάζεται και αξιοποιεί το Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ.) του Δήμου Πειραιά.
Image
Image
Image
Image